Handledning

Handledning till Socionomer och personalgrupper

Handledning ska vara kontinuerlig och utvecklande av verksamheten. Den höjer den enskildes kompetens och höjer kvalitén på de tjänster som erbjuds. Handledaren skall vara fristående i organisatoriskt hänseende och inte ha några andra funktioner gentemot de handledda.

Vi erbjuder handledning till personalgrupper som arbetar med socialt arbete. Vi har ett eklektiskt förhållningssätt till de olika teorier som används inom socialtjänsten. Med detta menas att vi hämtar influenser från både psykodynamiskt och systemiskt tänkande och använder de olika verktygen när de bäst behövs. Vi använder oss gärna av metoden "reflekterande team".

Handledning till familjehem

För trettio år sedan började socialtjänstens socionomer efterfråga professionell handledning av någon utifrån kommande person. Allt fler familjehem efterfrågar idag extern handledning. 

Allt större krav ställs på familjehemmen och de behöver för det mesta både grund och påbyggnadsutbildning för att klara de uppdrag de får. Många uppdrag är emotionellt jobbiga och socialt slitande. En professionell handledning är därför enligt vår erfarenhet ett krav för att familjehemmen ska klara av dessa uppdrag.

Inom familjehemssfären frodas många omedvetna emotionella processer som fordrar professionell handledning för att kunna tas tillvara på ett fördelaktigt sätt för det placerade barnet/ungdomen. Vi på Lindberg Utveckling har en bred erfarenhet av handledning till familjehem, enskilt och i grupp. 

Läs mer om handledning till familjehem här.

Handledning till personal och familjehem som arbetar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som autism, Aspergers syndrom och adhd

För att bemöta människor som fungerar annorlunda än vad majoriteten gör behöver vi vidga vårt tänkande, vara kreativa och nyfikna. Det är lätt att fastna i spår och tolkningar som vi gör med våra ”neurotypiska glasögon”. I handledningen fokuserar vi på att hitta förebyggande verktyg för att undvika frustration och att se hur vi som personal påverkar våra klienters beteende. 

Ofta finns god kompetens om bemötande och förhållningssätt i personalgrupperna. I handledningen arbetar vi med att ta tillvara på den kompetensen och utveckla den vidare. 

Exempel på uppdragsgivare är daglig verksamhet, habilitering, boende med särskild service, grundskola, särskola, folkhögskola och korttidsboende.